HÁZIREND

Bevezetés

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

A házirend célja, hogy meghatározza azokat az érvényes jogi szabályozókat, amelyek között folyik az iskolai oktatás-nevelés.

A házirendbe foglalt előírások célja, hogy szervezeti keretek közé rendezze az iskolai életet, biztosítsa az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 Jogszabályi háttér

 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 

Az iskolai tanulói munkarend

Iskolánk napirendje

 • Az iskola épülete tanítási napokon 7:30-kor nyit.
 • A 7:30 előtt érkező diákok számára felügyeletet az iskola nem biztosít, e felügyeletről a szülő köteles gondoskodni.
 • Tanítási napokon a tanulóknak 8:15-ig kell megérkezniük az iskolába, hogy legyen idő az első tanítási órára felkészülni.
 • A tanítás 8:30-kor kezdődik, a 8:25 utáni érkezés késést jelent.

Az óra elején a tanulók felállással köszöntik a tanárt. A tanórai ülésrendet az osztályfőnök alakítja ki, betartása kötelező. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki (1-2 fő).

 

A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, amennyiben a szülő elfogadja, és aláírja az iskolával kötött együttműködési szerződést.

Első évfolyamon a felvételről írásbeli határozatban értesül a szülő, a további évfolyamokon minden év májusában a szülő megerősíti a tanuló tovább haladását az intézményben. Átvétel év közben: a tanuló szülője írásban kérheti az átvételt más intézményből.

Angol kéttannyelvű osztályba a nyelvtudást felmérő vizsgával vehető fel a tanuló.

 • Tanulmányi átlageredménye legalább jó rendű kell, hogy legyen.
 • Törvényes létszámhatár felett tanuló nem vehető fel.

Amennyiben az iskola helyhiány miatt nem tud minden felvételi kérelmet teljesíteni, a felvételről az iskola igazgatójából, az intézmény vezetőjéből és az érintett osztályfőnökből álló bizottság dönt arról, hogy a jelentkezők közül ki lesz az iskola tanulója.

Tanítási óra látogatása alól , egy-egy tantárgy esetében a tanuló sajátos helyzetére való tekintettel ,  a szülő írásbeli kérelme és indoklása alapján a tanuló mentesíthető a tanórák látogatása alól. Ebben az esetben az igazgató mentesíti a tanulót, akinek félévkor és a tanév végén osztályozó vizsgát kell tennie az adott tantárgyból vagy tantárgyakból.

Ha a szülő szeretné minden tantárgyból mentesíteni gyermekét az iskolába járás alól, akkor az az Oktatási Hivatal felé kell benyújtsa írásbeli kérelmét (OH oldaláról letölthető nyomtatványon) egyéni munkarend igénylésére. Az OH döntéséről írásbeli határozatot kap a szülő. Az egyéni munkarendes tanuló félévkor és a tanév végén osztályozó vizsgán köteles számot adni a tudásáról.

A tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módja

A tanuló kötelessége, hogy

 • Részt vegyen a kötelező és választott tanórai foglalkozásokon.
 • Eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.
 • Tartsa meg az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét. A tanítási órákra hozza magával tanszereit, illetve sportfelszerelését, üzenő füzetét, és azt pontosan vezesse.
 • Megtartsa az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait.
 • Megismerje és betartsa a testi épsége megóvására vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat pedig elkerülje.
 • Egészségesen, lázmentesen vegyen részt az iskolai foglalkozásokon. Ettől eltérő esetben szülői kísérettel köteles elhagyni az iskola épületét.
 • Óvja saját és társai épségét, egészségét, haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi –, ha megsérült.
 • Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. A hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért személyesen felel, és kártérítésre kötelezhető.
 • Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, és tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, ami ezek ellen hat.
 • Az iskolán kívüli cselekedeteiért, szóbeli, írásbeli megnyilvánulásaiért is vállalnia kell a felelősséget, amennyiben azok az iskola, a tanulók, a pedagógusok jó hírét, tekintélyét érintik.

A beiratkozással vállalja, és önmagára nézve kötelességének tekinti, hogy tanulmányi, kulturális, illetve sportrendezvényeken felkészülten, elsősorban az iskola érdekeit szem előtt tartva, méltón képviseli az intézményt.

A tanuló joga, hogy

 • Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit.
 • Tagja legyen az iskolai kulturális és sportköröknek. Kezdeményezze diákkörök létrehozását.
 • Részt vegyen a napközi otthonban, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön.
 • A választható tantárgyak, és iskolai foglalkozások közül érdeklődésének megfelelően választhasson.
 • Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet kapjon bármely fizikai vagy lelki erőszakkal szemben.
 • Képességeinek, életkorának, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, szabadidős tevékenységbe kapcsolódjon.
 • Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 • Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
 • Választó és választható legyen a diákképviseletbe.
 • A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a Knt-ben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.
 • Kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe.
 • Egyénileg, vagy szervezett formában (kérdőív, iskolagyűlés) – más személy emberi méltóságát és művelődéshez való jogát nem sértve – véleményt mondjon az itt oktató pedagógusok munkájáról, társairól.
 • Az őt érintő kérdésekről osztályfőnöki órákon, vagy más szervezett fórumokon tájékoztatást kapjon, személyét és tanulmányait érintő ügyekben az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a szülői szervezethez kérdést intézzen, és a megkeresésről számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. Joga van kérni, hogy egy nap 2 témazárónál többet ne írassanak vele. Dolgozatát 10 munkanapon belül értékelve visszakapja.
 • Az iskola a tanulóval kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit írásban közli a tanulóval, szülővel. A döntés ellen 15 napon belül a szülő eljárást indíthat. Kivétel: a magatartás, szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése, minősítése. Az eljárást megindító kérelmet az intézet vezetőjéhez kell benyújtani.
 • Az iskola által nyilvántartott személyes adatait a szülő vagy osztályfőnök jelenlétében megtekinthesse, illetve a megfelelő dokumentumok benyújtásával azokat módosíthassa, töröltethesse.

Viselkedési, magatartási szabályok

 • A diákok (alsóbb évfolyamon) a táskájukat a kijelölt helyre helyezik péntekig. A nagyobbak mindennap hozzák magukkal a táskájukat, amiben a tanszereik vannak. Ezt mindennap reggel a kijelölt helyre helyezik el. A tanórákról tanórákra csak az adott órai felszerelést és a tolltartót viszik magukkal.
 • Az iskola létesítményeiben a tanulók csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak.
 • Tanuló tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat a szertárakban, az informatikateremben, a tornaöltözőben vagy a tornateremben.
 • A tanulók szünetben, a tornaöltözőben öltöznek át.
 • Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében (pl. tornaterem) mentődobozt kell elhelyezni.
 • Tilos más személyes holmijához hozzányúlni, megrongálni, eltulajdonítani! Ennek vétsége fegyelmező intézkedést von maga után. Az okozott kárt meg kell téríteni.

Magatartásformák, amelyek jogellenesnek és veszélyesnek minősülnek:

 • agresszió;
 • másik tanuló megverése, bántalmazása, megalázása;
 • személyiségi jogok durva megsértése;
 • zsarolás;
 • csúnya beszéd, káromkodás;
 • gyógyszer, vegyszer, kábítószer, alkohol, veszélyes anyag és eszköz behozatala, terjesztése és fogyasztása;
 • dohányzás, szeszesital fogyasztása;

Az iskola dolgozóira vonatkozó szabályok:

 • Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata, hogy a tanulók egészsége, testi épsége megőrzése érdekében mindent megtegyen, ha hiányosságot észlel, azonnal jelentse.
 • Minden dolgozónak ismernie kell a tűzriadótervet, munkavédelmi szabályzatot, és az abban foglaltak szerint kell cselekednie.
 • A tanulókkal a tanév első napján az osztályfőnök ismerteti az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, s megbeszélik a balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformákat.
 • Az osztályfőnök a tanulmányi kirándulás, túra előtt, a téli és a nyári szünet előtt ismerteti a legfontosabb balesetvédelmi szabályokat, a kötelező viselkedési formákat.
 • A szaktanár a fokozottan veszélyes tanítási órákon – testnevelés, fizika, kémia, technika –külön ismerteti a tantárgyra vonatkozó előírásokat
 • A tanárok kötelesek a tanórán és a szünetekben a rájuk bízott tanulók tevékenységét figyelemmel kísérni, a rendet megtartani.
 • A testnevelő tanár az öltözők előtti folyosón ügyeletet lát el.

A kötelező iskolai viselet szabályai

 • Iskolaidő alatt tanulóink számára kívánatos az ápolt külső és rendezett megjelenés, amely egyszerű, a divat szélsőségeitől mentes (mint pl. a halálfejes póló, a kivágott, megszaggatott ruha vagy nadrág, miniszoknya, túl rövid short), a tanulók testi épsége, egészsége védelmében, illetve a balesetveszély csökkentése miatt.
 • A körömfestés, műköröm, hajfestés, tetoválás nem megengedett.
 • A hosszabb hajú diákoknak javasoljuk a hajgumi használatát.
 • Kérjük a fiúkat is, hogy a hajuk ne lógjon a szemükbe és fülbevalót ne viseljenek!
 • Iskolai ünnepélyeken a hímzett iskolai nyakkendő mellett a lányoknak fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, fiúknak fehér ing, sötét nadrág és cipő viselete kötelező.
 • Tisztasági és egészségi okokból szeptember 02-től a váltócipő használata kötelező!
 • Ruhát és a cipőt a cipő- és öltözőszekrényekben kell tartani.

A testnevelés órán kötelező viselet: tornacipő (edzőcipő), fehér váltó zokni

 • fiúknak: iskolai póló v. trikó, sötét tornanadrág
 • lányoknak: piros tornadressz (művészi tornára); iskolai póló, sötét nadrág/leggings (testnevelés órára).

A hetesek kötelességei

 • A szünetben szellőztetnek, táblafilcről gondoskodnak, táblát törölnek,
 • A tanterem rendjét, tisztaságát biztosítják, virágot locsolnak,
 • A tanár hiányzását 5 perccel a becsöngetés után az irodában vagy a titkárságon jelentik,
 • Az alsó tagozaton órák elején – az osztályszabályokban meghatározott módon – ellenőrzik az osztálytársaik tolltartóját, felszerelését, jelentik a hiányzókat.

A tanórai és egyéb foglalkozások rendje

A tanítási órák rendje

 • A tanítási órák 45 percesek.
 • A szünetek 10, 15 vagy 20 percesek.
 • Az ebéd utáni időszakban a gyerekek folyamatosan a tanító vagy a tanulószobát irányító felügyelő tanár felügyelete alatt tanulnak, játszanak. Ő irányítja a gyerekek délutáni időbeosztását, hogy megfelelő legyen a levegőzés és tanulás aránya. Ez tanulócsoportonként eltérő lehet.

Egyéb foglalkozások rendje

A délutáni szabadidős foglalkozások rendje:

 • Az osztályfőnök szeptemberben ismerteti a tanulókkal a délutáni foglalkozások lehetőségeit, amiről részletes tájékoztatást az Iránytű Különórák fejezetében olvashatnak a szülők.
 • A tájékoztató a tanulók számára a faliújságon olvasható.
 • 17 óra után a külön foglalkozásokon részt vevő tanulók felügyeletét a szakkörvezető látja el.

A tanórán kívüli foglalkozások rendje:

 • A munkaterv alapján végzik tevékenységüket.
 • Szakkörök igény szerint szerveződnek, és októbertől májusig működnek.
 • Szakkört az is vezethet, aki nem az iskola pedagógusa, de megfelelő okmányokkal a végzettségét igazolja.
 • A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, sportköri foglalkozás) való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások kivételével – önkéntes. A jelentkezés a tanév elején történik, és egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokon a részvétel jelentkezés után kötelező, az onnan történő távolmaradást a szakkörvezetője felé jelezni szükséges.
 • A fejlesztő foglalkozás, korrepetálás a lemaradóknak nyújt segítséget, indokolt esetben kötelezővé tehető.
 • A délutáni napközis foglalkozásokon és tanulószobán a részvétel a törvény által meghatározottak szerint kötelező.

A napközi otthonos foglalkozások rendje:

 • Az ebédelés csoportbeosztás szerint, nevelői kísérettel történik.
 • A tanulási időt (14:00-16:00) a tanulók távozásával, illetve érkezésével megzavarni csak indokolt esetben (iskolai különórák) szabad.
 • A foglalkozások az utolsó tanóra után kezdődnek.
 • A foglalkozásról a tanulót írásban lehet elkérni az osztálytanítótól.
 • A különórákról a szülő írásban tájékoztatja a csoportvezetőt.
 • Az iskola napközi ügyeletet 17 óráig biztosít.
 • 16:00–17:00 óráig összevont szabadidős foglalkozás van, lehetőség szerint az udvaron.
 • A tanuló egyedül csak a szülő írásbeli nyilatkozatával távozhat el az iskolából!
 • A napközis foglalkozások teljes időtartama alatt a házirend szabályai a mérvadók.

A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési rendet, a főétkezésre biztosított hosszabb szünet rendjét

A tanórák csengetési rendje:

 1. óra 8:30-9:15
 2. óra 9:25-10:10
 3. óra: 10:25-11:10
 4. óra: 11:25-12:10
 5. óra: 12:20-13:05
 6. óra: 13:15-14:00
 7. óra: 14:20-15:05
 8. óra: 15:05-16:00

Ügyelet                         16:00-17:00

A szünetek rendje:

 • A 2. vagy a 3. szünetet az udvaron tölthetik el a gyerekek, ezért kérjük, az évszaknak megfelelő ruházattal lássák el őket (pl. esőkabát, kabát, sapka, sál).
 • A 4. szünettől a délutános tanító, illetve az órát tartó tanár felügyelete alatt vannak a gyerekek.
 • A tanulók a tanítási órák szünetében az iskola területén tartózkodnak.
 • A folyosón és az udvaron tanári felügyelet van, a mindenkor érvényes ügyeleti beosztás szerint.
 • Az udvari szünet kötelező. Betegség esetén írásbeli szülői igazolást kérünk.

Az ügyelet rendje:

 • Reggel 7:30-tól ügyelet működik a korán érkező tanulók számára.
 • A szünetekben a rend megőrzése és a balesetek megelőzése végett tanári ügyelet működik.

Étkezés, az iskolai ebédlő rendje:

 • Reggeli:
  a tanulók érkezéskor és az 1. és 2. szünetben reggeliznek (órarend alapján).
 • Ebéd:
  a tanulók az órarend függvényében, osztályonként (1–6. o.) a tanítókkal 12 órától folyamatosan, beosztva ebédelnek. A 7. és 8. osztályos diákok önállóan, a kijelölt időben ebédelnek.
 • Uzsonna:
  Az uzsonnát 15 óra után csoportonként fogyasztják el a gyerekek az osztályteremben.

Kérjük, hogy a tanulók ne hozzanak magukkal egészségtelen ételeket: chipset, colát, energiaitalt, stb.

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások, a mulasztás igazolásának a szabályai

 • Félévente 3 nap hiányzást igazolhat a szülő.
 • Több napos hiányzást csak orvos igazolhat.
 • Az igazolást az osztályfőnöknek kell átadni, legkésőbb az iskolába érkezést követő osztályfőnöki órán.
 • Tartósabb hiányzás esetén az osztályfőnököt telefonon vagy e-mailben kell értesíteni.

Abban az esetben, ha a szülő 3 napnál hosszabb időre (maximum 10 tanítási nap) kívánja kikérni gyermekét, az igazgatónak írásbeli kérvényt szükséges benyújtani. Abban az esetben, amennyiben rendkívüli esemény,( családi okok, súlyos járványügyi helyzet, stb.) áll elő, ez az intervallum indokolt esetben meghosszabbítható. Az igazgató ebben az  esetben saját hatáskörben tudja igazolni a hiányzást.

A testnevelés óra alóli egészségügyi okból történő felmentést havonta 3 alkalommal kérheti írásban a szülő.

Igazolatlan mulasztásnak számít:

 ha a tanuló egy héten belül  semmilyen formában nem igazolja hiányzását.

 • Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
 • Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot.
 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.
 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás.

 

Késés:

 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik.
 • A késést az e-naplóba be kell írni.
 • Rendszeres késés esetén az osztályfőnök tájékoztatja a szülőt, súlyos esetben az igazgató intézkedik.
 • A késéseket össze kell adni. Amennyiben a késések időtartama eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, úgy az egy igazolt vagy  igazolatlan órának minősül. A rendszeresen késő tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról, viszont havi magatartásának értékelése változónál nem lehet jobb.
 • Öt igazolatlan óra esetén a magatartás értékelése csak rossz minősítés lehet.

A házi feladat elkészítésének háromszori (heti öt tanórában oktatott tantárgy esetén ötszöri) hiánya az adott tantárgyból egy elégtelen osztályzat beírását vonja maga után, mely az e-naplóba bejegyzésre kerül. Sorozatos házi feladat hiány a szorgalom osztályzatot befolyásolja.

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 • Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj ellenében szervezett iskolai foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.
 • Az iskolában fizetendő térítési díjak mértékéről – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint –, illetve az esetleges kedvezményekről tanévenként a fenntartó alapítvány kuratóriuma dönt.
 • A térítési díjakat és az alapítványi támogatást minden hó 10. napjáig kell befizetni készpénzben az iskola titkárságán, vagy utalni az iskola számlájára. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről a fenntartó alapítvány kuratóriuma dönt.
 • A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése során keletkezett termékek a tanulót illetik meg.
 • A tanuló által az iskola pedagógiai programjával, nevelési tervével összefüggésben előállított tárgy, termék, vagy egyéb alkotás, amennyiben az iskola tulajdonában lévő anyag, eszköz felhasználásával készült, az iskola birtokába kerül.

 

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.

Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre – a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni.

Az őrzésre egyebekben a Ptk. szerinti megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára.

A kiskorú tanuló szülője – a 14. életévét betöltött tanuló esetén a tanulóval egyetértésben – megállapodhat az intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az általa készített dolog tulajdonjogát az intézménytől adásvétel útján megszerzi.

Ez esetben a vételárat az anyagköltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani.

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje

Minden tanuló számára ingyenesen jár a tankönyv, így tankönyvtámogatásra nincs szükség.

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató

 • az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén,
 • a diákközgyűlésen,
 • a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 • az osztályfőnökök pedig az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.

Hétfőnként tagozatonként iskolagyűlést tartunk, ahol lehetőség van a véleménynyilvánításra, tájékoztatásra, értékelésre.

Jelen vannak: tanítók, tanárok és a tanulók.

Az osztály véleményét adott témában elmondhatja az arra megválasztott személy.

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel.

Véleménynyilvánítás egyéb módja: kérdőívre adandó válaszok formájában, az osztályfőnökök számára történő jelzéssel.

A diákönkormányzat

1–8. osztályig szervezhető. Működését a DÖK SZMSZ-e szabályozza, melyet a nevelőtestület véleményez.

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák- önkormányzati vezetőség irányítja.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által 5 évre megbízott nevelő segíti.

A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

Működéséhez az iskola a lehetőséghez képest helyiséget biztosít.

Évente 1 alkalommal a DÖK-vezető közgyűlést hív össze.

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

 • az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 • a házirend elfogadása előtt,
 • a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 • a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
 • a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
 • az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
 • az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
 • a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
 • az intézményi SZMSZ-ben meghatározott, tanulókat is érintő ügyekben.

A tanulók jutalmazásának elveit és formáit

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki

 • eredményes kulturális tevékenységet folytat,
 • kimagasló sportteljesítményt ér el,
 • bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Jutalom:

Tanév közben:

 • szaktanári dicséret
 • osztályfőnöki dicséret
 • igazgatói dicséret

Tanév végén:

 • dicséretes szaktárgyi teljesítményt „kitűnő” minősítéssel jutalmazva
 • nevelőtestületi dicséret lehet: általános, tanulmányi munkát, magatartást, szorgalmat elismerő.

  Felterjesztő: osztályfőnök, szaktanárok

 • oklevél: osztályfőnök adja át annak a tanulónak, akit munkája alapján érdemesnek talál az elismerésre.

Évzáró gála ünnepélyen:

 • Az igazgató a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi versenyek helyezettjeinek nevét ismerteti.
 • Szabó Magda Emlékplakettet ad át a 8 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulónak.

Jutalmazás, elismerés

Forma

Ki adhatja?

Miért?

szaktanári dicséret

az adott tárgyat

tanító pedagógus

– folyamatosan kiváló teljesítményért (pl. csak jeles osztályzatok)

– jó szereplés iskolai és iskolán kívüli vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon, stb.

osztályfőnöki

dicséret

osztályfőnök

– az osztályért végzett közösségi munkáért,

– iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, ünnepségeken való szereplésért,

– példamutató magatartásért,

– kiemelkedő tanulmányi munkáért

diákönkormányzati dicséret

DÖK vezető

– az iskolai programok szervezésében és rendezésében nyújtott munkáért,

– az iskola rendezvényein való szereplésért,

– közösségi munkáért

igazgatói dicséret

igazgató

– az iskola falain belül vagy azon kívül elért kiemelkedő teljesítményekért,

– az iskola pedagógusa javaslatára (indoklással)

nevelőtestületi dicséret

nevelőtestület

– példamutató magatartásért és szorgalomért,

– minden tantárgyból kimagaslóan dicséretes (kiváló) tanulmányi eredményért.

Adható tanulócsoportnak is az iskolai vagy iskolán kívüli kiemelkedő teljesítményért

 

A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elvei

   A tanév kezdetekor minden osztály osztályszabályokat fogalmaz meg az adott tanévre vonatkozóan. Ennek célja a biztonságos, nyugodt, harmonikus tanulási környezet megteremtése, az egyéni felelősségtudat kialakítása, a magatartási problémák osztályközösség általi kezelése, fegyelem, önuralom fejlesztése.

Az osztály minden tagja, az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok is részt vesznek a közös szabályok megalkotásában. A diákok megfogalmazhatják azt is, hogy miben kérik a pedagógusok segítségét. Az osztályszabályok az osztályteremben jól látható helyen kerülnek kifüggesztésre.

A diákok és a pedagógusok aláírásukkal hitelesítik az osztályszerződést. Az osztály- és egyéni értékelések egyik kiindulópontja havonta, félévente, évente az osztály által alkotott magatartási szabályok betartása. Az osztályszabályokról az iskola levélben értesíti a szülőket is.

Magatartásbeli problémák, illetve a házirend megsértése esetén alkalmazható fegyelmező intézkedések formái, fokozatai:

 1. magatartás napló
 • a vétségeket (lásd: A vétségek formái című táblázatot) a pedagógusok az adott osztály magtartás naplójában
 • a délutáni udvari játék alatt elkövetett kisebb vétségek az udvaros magatartás naplóba kerülnek bejegyzésre.
 1.  szóbeli figyelmeztetés
 • a szóbeli figyelmeztetést a szaktanár, az osztályfőnök és az igazgató adhat.
 • osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés formái.
   • három magatartás naplóba bejegyzett probléma esetén szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés a következmény.
   • figyelmeztetés négyszemközt, az osztályfőnök és a szaktanár jelenlétében
 1.  írásbeli figyelmeztetés, intés, megrovás súlyos vétségek esetén (lásd: A vétségek formái című táblázatot)
 • szaktanári figyelmeztetés
   • indokolt esetben a szülővel és az érintett tanulóval személyes találkozó megbeszélése, melynek célja a magatartás javulására irányuló szerződéskötés (szóbeli vagy írásbeli) is lehet
 • szaktanári intés
 • szaktanári megrovás
 • osztályfőnöki figyelmeztetés

Szabályrendszer

   • súlyos vétség vagy hat, a magatartásnapló bejegyzett probléma esetén írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés a következmény
 • osztályfőnöki intés
   • súlyos vétség vagy kilenc, a magatartásfüzetbe bejegyzett probléma esetén írásbeli osztályfőnöki intés a következmény
   • indokolt esetben a szülővel és az érintett tanulóval személyes találkozó megbeszélése szervezhető, melynek célja a magatartás javulására irányuló szerződéskötés (szóbeli vagy írásbeli) is lehet
 • osztályfőnöki megrovás
   • súlyos vétség vagy tizenkettő, a magatartásfüzetbe bejegyzett probléma esetén írásbeli osztályfőnöki megrovás a következmény
 • nevelőtestületi figyelmeztetés
 • nevelőtestületi intés
 • nevelőtestületi megrovás
 • igazgatói figyelmeztetés
   • súlyos vétség vagy tizenöt, a magatartásfüzetbe bejegyzett probléma esetén írásbeli igazgatói figyelmeztetés a következmény
 • igazgatói intő
   • ezzel egyidejűleg a szülővel, tanulóval személyes találkozó megbeszélése indokolt esetben külsős szakértő (pszichológus, családgondozó, mentálhigiénés szakember) bevonása
 • igazgató megrovás

A vétségek formái:

 

besorolás

 

vétség

– közönséges, trágár beszéd

– szemtelenség (visszabeszélés, kérés megtagadása)

– csúfolódás

– provokálás (gyereket, felnőttet)

– más tulajdonának rongálása, elrejtése

 

súlyos vétség

– testi bántalmazás (verekedés, hajtépés, öklözés, gáncsolás, rúgás, lefogás)

– érzékeny testrészekre irányuló ütés (fej, nyak, hát, nemi szerv)

– lelki zsarolás, lelki bántalmazás, kiközösítés

– szándékos rongálás (intézmény, más tulajdona)

– más tulajdonának ellopása

Magatartási vétségek esetén a fegyelmező intézkedések mellett, jóvátételről állapodnak meg az érintettek. Ez valamilyen konkrét jócselekedetet jelent: munkavégzés iskolai osztályközösségért vagy annak egy-egy tagjáért, diákért, tanárért.

 • Az okozott kárt minden esetben meg kell téríteni!

Súlyos és indokolt esetben fegyelmi eljárás megindítására kerül sor, amelynek következménye a fegyelmi büntetés kiszabása.

A fegyelmi büntetés lehet;

 • megrovás,
 • szigorú megrovás,
 • meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
 • áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
 • eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
 • kizárás az iskolából.

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem, a kizárás az iskolából büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak.

Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki.

A kizárás az iskolából fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új tanulói jogviszony létesítéséig.

A házirendben meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható.

Az elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja

Az intézményben alkalmazott elektronikus napló  szülői moduljának célja, hogy a szülő naprakész információkhoz jusson gyermekének tanulmányi adatairól és esetleges hiányzásairól. A program használata nem igényel magas szintű informatikai ismereteket.

Az osztályfőnökök felelőssége és kötelessége, hogy a belépéshez szükséges adatok (felhasználói név és jelszó) eljussanak a felhasználókhoz, azaz a szülőkhöz.

A szülő részéről történő hozzáférés módja a következő:

Az elektronikus naplóhoz a jogosultak személyes kóddal férhetnek hozzá, melyet személyesen a gondviselő kap meg.

Az elektronikus napló használata érdekében a hozzáférési kód megadása mellett az iskola tájékoztatja a kód jogosultját:

 • az elektronikus napló interneten keresztüli elérési útvonaláról,
 • az elektronikus napló használati rendjéről, a belépés, bejelentkezés módjáról, a központilag generált kód, jelszó megváltoztatásának célszerűségéről, és módjáról, arról, hogy a gyermeke osztályzatait hogyan tudja megtekinteni.

A szülői modul főbb funkciói:

A szülők a kapott felhasználói név és jelszó párossal történő sikeres belépés után a főoldalon a részükre érkezett aktuális üzeneteket tekinthetik meg.

A szülő megnézheti gyermeke tanulmányi eredményét: tantárgyankénti jegyeit, illetve milyen az átlaga adott tantárgyból.

A szülő megtekintheti gyermeke órarendjét, hiányzásait, a pedagógusok elérhetőségeit, az intézményben aktuális tanév munkarendjét, a tanítási szüneteket, illetve az események naptárát.

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határideje

Osztályozó vizsga

 • Az intézmény osztályozó vizsgáit a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző vagy az azt követő két hétben kell megszervezni.
 • Osztályozó vizsgára jelentkezni az iskola titkárságán lehet az erre rendszeresített jelentkezési lapon, az iskola értesítésében kiküldött időpontban.

Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.

Iskolaváltoztatás, iskolán belüli magasabb szintű tanulmányok folytatása vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét.

Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

Javító vizsga

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

 • a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 • az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

Pótló vizsga

 • Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
 • A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
 • Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki.

Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsga

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a járási hivatalnak.

Ha az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, akkor köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatónál a vizsgára jelentkezni. Az igazgató a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

A kritérium vizsga

 • 2-5. osztályban. : angol nyelvű szintfelmérő minivizsga tanév végén.
 • A 6-7. osztályban tanulóink kritérium vizsga formájában (írásbeli és szóbeli) adnak számot az elmúlt évek során megszerzett tudásukról.
 • Tanulóink komoly tapasztalatokra tesznek szert a vizsgára való felkészülés során, így magabiztosabban és felkészültebben mehetnek a középiskolai felvételikre.
 • Az első szóbeli és írásbeli vizsgadrukkot „védett otthon” környezetben élik át.
  A diákoknak és a szülőknek is rálátása nyílik arra, hogy a felső tagozat első két évében milyen alapot nyújtott iskolánk, és ebből mennyit tudott a tanuló elsajátítani.
 • A kritérium vizsga lehetőséget nyújt, hogy az esetleges hiányosságokat diákjaink még idejében pótolják a 7-8. osztályban.
 1. osztályban vizsgáznak az alábbiak szerint:
 • Félévkor angol nyelvből szóbeli vizsga
 • Év végén matematika (írásbeli), magyar irodalom (szóbeli), kultúra és civilizáció angol nyelven (szóbeli).
 1. osztályban tanév végén vizsgáznak magyar nyelvtanból (írásbeli), földrajzból, vagy biológiából és művészettörténetből (angol nyelven, szóbeli)
 2. osztályban mestermunkát írnak, tanáraik előtt, nyilvánosan „védik meg” munkájukat.
 • A felsőbb évfolyamon (7-8. osztály) többlet órákat állítottunk be az órarendbe (magyar és matematika tantárgyakból), ahol a diákok a szaktanárok által külön felkészítő feladatokat oldanak meg óráról-órára. Ezzel megalapozzuk a sikeres írásbeli felvételit 8. évfolyamon.

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába kell venni, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kell kezelni, az iskolával jogviszony-ban álló tanuló részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint kell rendelkezésre bocsátani. 

A tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveire. 

Az iskolai tankönyvfelelős: Keszthelyiné Szmolen Judit igazgatóhelyettes

A tankönyvellátás megszervezése: A magyar nyelvű  tankönyvek megrendeléséért az igazgatóhelyettes, az angol nyelvű tankönyvekért a felsős munkaközösség-vezető a felelős.

 A tankönyveket a diákok az első tanítási napon kapják meg.

A tartós tankönyvek elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdések

 • Ha a tanuló a tanév végén a tankönyv könyvtárban történő leadása kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések

Iskolánkban nincs lehetőség a tantárgyválasztásra.  

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, tartozó területek használatának rendje, figyelembe véve a környezettudatos használatra vonatkozó szabályok

 • Az iskola naponta 7:30–17:00 óráig van nyitva (17:00–18:00 óráig gyerekek csak szakkör esetén tartózkodhatnak az intézményben). Hétvégén és munkaszüneti napon zárva van.
 • A biztonság érdekében kódos kapuzár működik. Tanítási idő után csak tanári felügyelettel lehet az intézmény helyiségeit használni (tanterem, tornaterem stb.).
 • Az iskola épületét tanítási idő alatt csak az osztályfőnökök vagy szaktanár engedélyével szabad elhagyni.
 • Iskolánkban osztálytermi és szaktantermi rendszer is működik.
 • Az osztálytermeknek az egyes osztályok a gazdái. Azok rendjéről, tisztaságáról, otthonossá tételéről, a padok és a felszerelések épségének megóvásáról és ellenőrzéséről az adott osztály gondoskodik.
 • A tanulók kötelesek az iskola épületét, udvarát és annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, s az általuk okozott károkat megtéríteni.
 • A szándékosságból, gondatlanságból eredő kárt meg kell téríteni, vagy a hibát ki kell javítani.
 • A mellékhelyiségek rendeltetésszerű használata mindenkire érvényes!
 • Falfestés, falfirka festése, rongálás, stb. fegyelmező intézkedéseket von maga után!
 • Az iskola közös helyiségeiért és annak tisztaságáért minden tanuló felelős.
 • A tantermekben világítást csak a pedagógus engedélyével vagy kérésére kapcsolható fel, hogy elkerülhető legyen a felesleges áramfogyasztás.
 • Mosdóban és WC-ben , a tantermekben a vizt akarékos használatáta.
 • Szemetelni az iskola környékén és az iskolán belül sem lehet.
 • A téli fűtési időszakban a hetesek huzatos szellőztetést alkalmazzanak néhány percig, utána az ablakokat lehetőleg zárva kell tartani. Ha a tanterem túlfűtöttnek tűnik ,azt az osztályfőnök jelezze az iskolavezetésnek.
 • A légkondicionáló készüléket csak a tanár kapcsolhatja be.

 

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást

A szervezett iskolai programokon vagy az iskolához tartozó bármilyen eseményen a Házirend érvényes és követendő. (Pl. ünnepélyek, kirándulások, színház-, mozi-, és múzeumlátogatások.)

Tanulmányi kiránduláson, szervezett programokon a dohányozás, a szeszes ital és a kábítószer fogyasztása, petárda és egyéb tűzveszélyes anyagok, éles szúró, vágó eszközök használata ugyanúgy tilos, mint az intézményen belül. Az iskolán kívül szervezett rendezvényeken a tanuló magatartása a házirendben meghatározott módon dicsérhető vagy fegyelmező intézkedés alkalmazható vele szemben.

Az iskola területén és iskolai szervezésű programokon, amelyeken a pedagógus viseli a felelősséget, a tanulók közötti intim kapcsolat nem megengedett. Ennek a  cselekménynek a következménye az iskolai táborból, kirándulásról történő hazaküldés.

Megjegyzés: Az osztályfőnök döntése, hogy mely évfolyamon tájékoztatja az utóbbi három szabályról a tanulókat.

 

A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai

 • Javasoljuk, hogy az iskolába az alsó tagozatos diákok csak indokolt esetben hozzanak magukkal mobiltelefont!
 • Abban az esetben, ha a diák mobiltelefonnal és/vagy okosórával, elektromos játékkal érkezik az iskolába, a készüléket reggel köteles átadni az ügyeletes pedagógusnak. Érkezéskor ezeket minden osztály külön gyűjtődobozába gyűjti az ügyeletes tanár/osztályfőnök. Ha valaki a telefon leadási kötelezettségének nem tesz eleget, bejegyzésre kerül a magatartási naplóba. Többszöri figyelmeztetés esetén osztályfőnöki figyelmeztető, intő kerül bejegyzésre.
 • A telefont vagy játékot tanítás után (hazainduláskor) veheti át a diák, illetve indokolt esetben a pedagógus a szülőnek adja át.
 • A tanulók csak osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel kérhetik, hogy szünetben telefonhívást kezdeményezhessenek.
 • Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.
 • Mobil, digitális prezentációs eszközöket (digitális zsúrkocsi: laptop, projektor, erősítő, hangfal, mikrofon, ) a rendszergazda, a pedagógus, illetve a tanuló a pedagógus jelenlétében és engedélyével is használhatja.
 • Az Interaktív táblák épségéért minden tanuló felelős, azt megkarcolni, firkálni, ütögetni, dobálni nem lehet. Használatuk csak a tanórán a pedagógus felügyelet mellett lehetséges a tanulók számára.
 • Az iskolai Internet megosztása wifin keresztül történik. Az iskolai Internethasználat csak az iskolai tanórákon vagy egyéb foglalkozáson az órát vagy foglalkozást tartó pedagógus engedélyével a tantárgyhoz kapcsolódó tananyag elsajátítása során használható. Az iskola wifi kódját a tanulók nem kaphatják meg.
 •  

Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok

 • A tanuló csak gyógyulása után, egészségesen jöhet közösségbe, és erről orvosi igazolást kell hoznia.
 • A szülő a tanuló gyógyszerérzékenységéről, betegségéről köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az iskolaorvost.
 • A védőnő az éves egészségügyi ellenőrzésről, vizsgálatokról, védőoltásokról időben értesíti a szülőt.
 • Kérjük, hogy balesetveszély miatt Heelys (gurulós) cipőt ne hozzanak magukkal a gyerekek az iskolába!
 • Hajviseletnél a látást korlátozó, és a szemromlást előidéző hosszú, szembe lógó haj nem megengedett.
 • Iskolánkban nem ajánljuk a nyaklánc, nagy fülbevaló és a karkötő használatát a balesetek elkerülése miatt.
 • A rágógumizás iskolánkban TILOS!
 • A diák egészsége védelmében az óraközi szünetek időtartama alatt – az időjárás függvényében – a friss levegőn, az udvaron, teraszon tartózkodjon (tízórai szünet kivételével)!
 • Tartsa tisztán és rendben környezetét, figyeljen a mosdók, mellékhelyiségek tisztaságára!
 • Az udvaron töltött szünetekben a tanuló az évszaknak megfelelő öltözetben tartózkodjon.
 • A WC használat után és étkezések előtt mindig mosson kezet!
 • Az iskola épületében energiaitalt, kólát és egyéb élvezeti cikkek fogyasztása nem megengedett!

A tanulók egészségügyi ellátása érdekében iskolaorvosi ellátás biztosítása

 • Az iskolaorvos látogatásáról, az évfolyamra előírt vizsgálatokról tanév elején kap tájékoztatást a tanuló és a szülő.
 • Beutalás esetén a szülő viszi el gyermekét a szükséges vizsgálatokra.
 • Fogorvosi vizsgálaton minden tanulónak ajánlott megjelenni, a magán szakorvosi kezelésről igazolást kell bemutatni
 • Baleset vagy betegség alkalmával elsősegélynyújtás után a szülőt kell értesíteni. Akadályoztatás esetén az iskola gondoskodik az ellátásról.
 • A gyógytestnevelésre utalt tanulóknak a foglalkozásokon való részvétel kötelező.
 • Szakszolgálat, nevelési tanácsadó: a rendelési időről a titkárságon lehet érdeklődni.

Védő, óvó előírások amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.

 • A folyosókon, lépcsőkön szaladgálni, labdázni balesetveszélyes, ezért tilos!
 • Az ablakba felülni, kihajolni tilos!
 • Az ablaktörést azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak, a kitört ablakhoz nyúlni tilos!
 • Az iskola területén, különösen az udvari játékok során ügyelni kell a saját és a társak testi épségére.
 • Az udvari játékok rendeltetésszerű használata mindenkinek kötelező, az iskola dolgozói csak ebben az esetben tudnak felelősséget vállalni a gyermekek testi épségéért.A munka- és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles megismerni és betartani, saját és társai egészsége, épsége érdekében!

Étkezéssel kapcsolatos szabályok:

Pl.

 • Étkezni csak az ebédlőben, esetenként a tízórai szünet időtartama alatt az osztálytermekben ülve lehet.
 • Alsó tagozatosok az osztálytermekben a tanulók ülve tízóraiznak és uzsonnáznak.

Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módja

Személyesen a fenntartó székhelyén történik. Akadályoztatás esetén postai vagy elektronikus úton.

A tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezése vagy a bevitel bejelentése

 • A tanítást zavaró, vagy veszélyes tárgyakat (szúró, vágó eszközöket, sérülést okozó harci szerszámokat), az iskolába hozni szigorúan tilos! Ezeket a tárgyakat a tanuló a pedagógus felszólítására köteles átadni! A veszélyesnek ítélt, zavaró eszközöket nap végén a szülőnek adjuk át.
 • A tanuláshoz nem szükséges nagy értékű technikai eszközök használata a tanórán és a tanórán kívül is tilos;
 • Napraforgó, tökmag, rágógumi behozatala tilos;
 • Nemesfémből készült értékes ékszernek, nagy összegű pénznek a behozatala tilos, elvesztése esetén a kár a szülőt terheli.

Diákkörök  létrehozása

Diákkörök

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében, a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.

A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, stb.

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.

Szülő joga és kötelessége

A szülő joga különösen, hogy

 • megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
 • gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
 • kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
 • írásbeli javaslattal éljen az intézmény vezetője felé,
 • a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
 • személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 • az oktatási jogok biztosához forduljon,
 • gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát,
 • gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.

A szülő kötelessége, hogy

gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,

biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,

tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

Gyermekével jelenjen meg a nevelési tanácsadáson,  biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

A szülőnek be kell tartani, hogy ;

 • a tanulási időt (8:30-16:00) a tanulók távozásával, illetve érkezésével megzavarni csak indokolt esetben (edzés, különórák, előre jelzett elfoglaltságok) szabad, amiről kérjük írásban előzetesen küldjenek igazolást. Csak ebben az esetben tudja a tanító időben leküldeni a gyermeket a portára.
 • Az eredményes felkészülés érdekében kérjük, lehetőség szerint csak
  16:00 órától vigyék haza alsó tagozatos, napközis gyermeküket!
 • A tanulási időt a gyermekek érdekében ne zavarják meg a tanterem ajtajának nyitogatásával vagy kopogtatással!
 • A tanítók 16 órakor kísérik le a gyermekeket a lenti öltözőkhöz, ahol a szülők találkozhatnak velük.
 • Kérjük, hogy az udvaron, amennyiben az időjárás ezt nem engedi, a lenti előtérben várakozzanak gyermekükre.
 • Kérjük, ne menjenek fel az osztálytermekbe és a felső folyosóra 8.00 és 16.00 óra között. (Kivétel a befizetés, az egyeztetett megbeszélés, ill. a fogadóórák.)
 • Az egyes rendezvények látogatásának rendjét külön jelezzük.

Egyéb szabályozások

Javító dolgozatok lehetőségei

Témazáró dolgozat esetén javító dolgozatot a következő esetekben írhatnak a gyerekek:

 • 2-3. osztályban javíthatnak 1,2,3  jegy esetén, de mindkét jegyet be kell írni
  4-5. osztályban javíthatnak 1,2 jegy esetén, de mindkét jegyet be kell írni
  6-8. osztályban nem javíthatnak, de félévkor és év végén, ha kétes jegyre áll valaki, a tanár által kijelölt témakörből írhat dolgozatot.

Feleltetni mindig lehet a gyerekeket, így is történhet javítás, de az nem témazáró jegy „súlyú”.

Gyermekvédelmi feladatok ellátása

 • Az igazgatóhelyettes munkakörébe tartozik a gyermekvédelmi feladatok ellátása.

Rendkívüli események:

 • A bombariadó esetén megszakított vagy elmaradt órákat, a tűzszerészeti átvizsgálást követően rövidítve meg kell tartani. Az átvizsgálás ideje alatt a gyerekek biztonságos elhelyezéséről az iskolavezetés gondoskodik.

Online oktatásra, távoktatásra vonatkozó rendelkezések

Az online távoktatásban való részvétel a pedagógusok és a diákok kötelessége. A távoktatás során a diákok kötelesek az órarendben meghatározott időpontokban az online tanórákon aktívan részt venni, és – amennyiben az technikai akadályokba nem ütközik – képpel és hanggal megjelenni. A mulasztott órákat, hiányzásokat, el nem készített házi feladatokat a pedagógus az e-naplóban a hagyományos oktatási rendben előírt és megszokott módon rögzíti.

A Házirend egyéb pontjaiban meghatározott jogok és kötelességek (az órákon való felkészült megjelenés és részvétel, magatartási és  tanulmányi követelmények, stb.)  az online távoktatás során – az otthoni körülmények ésszerű figyelembevételével – is érvényesek.

Záró rendelkezések

Személyi hatálya: a házirendben megfogalmazottak, mint jogi normák érvényesek az intézmény minden alkalmazottjára, tanulójára és a szüleikre, valamint az iskolában tartózkodókra.

Térbeli és időbeli hatálya: az iskolai életre, valamint az iskola által szervezett programokra terjed ki a tanítási időben, valamint a tanítási időn túli időszakra (pl. nyári tábor), illetve az online (távoktatási formában végzett) oktatásra is.

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőknek át kell adni, illetve digitális formában elérhetővé kell tenni.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

 • a tanulókat osztályfőnöki órán;
 • a szülőket szülői értekezleten.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:

 • a tanulókkal osztályfőnöki órán;
 • a szülőkkel szülői értekezleten.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől emailben, a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.

A házirendet az alábbi helyeken lehet megtekinteni:

 • az igazgatói irodában
 • az iskola honlapján
 • az osztálytermekben rövidített változatban.

Közzététele:

 • Az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal
 • Feltöltésre kerül az iskola honlapjára

A házirend érvényessége: a nevelőtestület döntésétől számítva határozatlan ideig.

A házirend módosításának szabályai:

 A módosítást kezdeményezheti:

 • a tanulók nagyobb közössége,
 • a szülők,
 • a pedagógusok.

Az írásban beadott módosító javaslat elfogadásához a DÖK és a Szülői Szervezet véleményt nyilvánít. A beadványra a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi választ adni.

Házirend visszavonásig érvényes.

A házirend hatálybalépése: 2022. szeptember 1.

Felülvizsgálata: szükség szerint, de évente legalább egyszer, a tanévzáró értekezleten.

Legitimációs záradék

Az iskola házirendjét az iskolai szülői szervezet a …………. év ………………… hó ….. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra

……………….., 2022…………………

                                                                                      _______________________________

                                                                                                    Szülői Szervezet elnöke

Az iskola házirendjét az iskolai diákönkormányzat a………… év …………………….… hó …….. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra

……………….., 2022…………………

                                                                                      _______________________________

                                                                    DÖK segítő tanár

A házirendet a nevelőtestület 2022. augusztus ….-én véleményezte és jóváhagyásra javasolta.

……………….., 2022…………………

                                                                       _______________________________

                                                                                   Erdősné Bach Zsuzsanna

                                                                                               igazgató

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonatokat: jelenléti ívek; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés;  aláírás.)

A Fenntartó

A Rózsabimbó Alapítvány Kuratóriuma egyetért az iskolai Házirendben foglaltakkal.

cropped-001-Sz-M-logo.jpg

Kapcsolat

Telefon: 061-326-6648