JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL

Az intézményi protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az intézményi sajátosságok figyelembevételével, kiegészítve, kibővítve.

Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.

Az Intézmény diákjai a protokoll előírásait az első tanítási napon, osztályszinten megbeszélték.

Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.

Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek. 

BEVEZETÉS

Az iskola vezetése a nyár közepén megkezdte a biztonságos tanévkezdéshez szükséges előkészületeket, valamint intézményi protokolljának kidolgozását arra az esetre, ha ismételten tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése válna szükségessé.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által 2020. augusztus 17 – én kiadott intézkedési terv megjelenését követően, annak tartalmához és szerkezetéhez igazítottuk saját protokollunkat.

A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége. Nagy fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól és az Intézmény minden dolgozójától.

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, A TANÉVKEZDÉSRE

Az épület teljes körű fertőtlenítő takarítása augusztus végén megtörtént, szeptember elsejétől pedig, az esti takarítón túl, nappal négy fő takarítót alkalmazunk napi 8 órában, annak érdekében, hogy a napközbeni többszöri fertőtlenítő takarítás is biztosított legyen.

Az Intézmény bejáratánál érintésmentesvírusölő kézfertőtlenítő gél adagolót helyeztünk el. További adagolókat vásároltunk és helyeztünk el minden olyan területen, ahol a kézfertőtlenítés fokozottan szükséges.

Kézfertőtlenítő gél adagoló kerül elhelyezésre: a bejáratnál, a titkárságnál, a könyvtár, az ebédlő bejáratánál, az informatika tanteremben, a tornateremben, az orvosi váróban és minden tanteremben.

Az ebédlőben, valamint az Intézmény minden mellékhelyiségében vírusölő hatású kézmosó folyadék kerül az adagolókba.

Az Intézmény bejáratainál, belépéskor mindenki köteles kezet fertőtleníteni.

Minden belépő személynek az ügyeletes tanár megméri a lázát!
37,2 celsius fok fölött a gyermek szüleit értesítjük.

A szülők támogatását kérjük abban, hogy gyermekük számára napi szinten biztosítsanak kisebb kiszerelésű, vírusölő kézfertőtlenítő gélt, amit a diák, minden tanóra után, ebédelés előtt és bármely egyéb szükséges esetben használni tud.

AZ INTÉZMÉNYI ÉLET, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Intézményünkben az első tanítási óra 8.30 órakor kezdődik.

A tanulók, az egyesével történő sorban állást követően, 7.30 órától a  főbejárati kapun keresztül léphetnek be az Intézménybe.

A belépést az Intézmény pedagógusai felügyelik, napi beosztás szerint.

A tanulóktól és természetesen az Intézménybe érkező pedagógusoktól is azt kérjük, hogy az épület környezetébe érve már maszkot viseljenek. Az Intézménybe történő belépés maszkban történjen.

Gyermekük már a kinti kapun bejőve készítse elő a maszkot, abban lépjen az épületbe.

Sok maszk rögzítője elszakad, kérjük legyen a diákoknál pót maszk.

Kérjük a kedves szülőket, hogy minden gyereknél legyen saját névvel ellátott kulacs. Ezek a víztartók ne legyenek üvegből, mert az könnyen törik.

A diákoktól és az intézményben dolgozó kollégáknak kötelező a maszk használata az iskola zárt közösségi terein és a folyosókon (orvosi szoba, mosdók…stb).

Kérjük, hogy a szülők biztosítsanak gyermeküknek minden tanítási napon, az Intézményben tartózkodás időtartamára elegendő maszkot! Fontos, hogy használt maszkot a tanulók egymásnak véletlenül se adjanak át, adjanak kölcsön, a magas egészségügyi kockázat miatt.

Maszkot az intézmény csakváratlan esetben tud biztosítani.

A belépést ügyeletes tanár ellenőrzi.

Intézményünkben a legnagyobb nehézséget az osztályok keveredésének, valamint a folyamatos teremcseréknek a kiiktatása jelenti, hiszen a két tanítási nyelvű képzésből adódóan, nagyon sok óra csoportbontásban zajlik. A tantermeken kívüli közösségi terekben betartjuk és betartatjuk az előírt védőtávolságot.
Az épületen kívül töltött szünetekben („kinti szünet”) a diákok levegőzését – az also tagozaton a teraszokat is igénybe véve-, az udvaton a nagyobb csoportosulásokat elkerülve oldjuk meg.

A maszk használata nem kötelező a tantermekben, az udvaron, valamint természetesen az ebédlőben sem.

  2020. november 3-tól a következő módosítás történt:

 • Felső tagozaton a diákoknak tanórán is kötelező a maszk viselése. Feleléskor, beszédgyakorlatok stb. alkalmával a maszk természetesen levehető.
 • Alsó tagozaton a diákok számára a tanórai maszkviselés ajánlott.
 • A tanórákon a tanárok számára a maszk (pajzs) viselése kötelező.
 • A folyosón, közösségi terekben a maszkviselés továbbra is mindenki számára kötelező.
 • Az ebédlőben is csak étkezéskor lehet levenni a maszkot.

A tanítási óráinkat a megváltozott helyzethez igazítjuk, felső tagozaton 5 perccel hamarabb befejezzük az órát, hogy a teremcserénél ne legyxen toprlódás, és a padokfertőtlenítésére jusson idő.

A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, és mellőzzük a testi kontaktust igénylő feladatokat. Lehetőség szerint biztosítjuk a 1,5 méteres védőtávolságot. A testnevelés órák előtt és után az öltözőben a csoportosulás elkerülése érdekében a testnevelőtanárok megfelelő módon szervezik az órák kezdését, befejezését, lehetővé téve az öltözők kisebb létszámú használatát. Kérjük a testnevelők utasításának pontos betartását.

Kérjük, hogy a diákoknál legyen melegítő, a kültéri órákhoz alkalmas felszerelés!

Tanári ügyeleti rendszerünket úgy alakítottuk át, hogy az épület minden részében figyeljék kollégáink, hogy ne alakuljon ki tanulói csoportosulás.

Az új tanári ügyeleti rendszer szeptember 1-jétől működik.

Diákjainkat arra kérjük, hogy saját és társaik egészségének megóvása érdekében, lehetőleg érkezéskor és távozáskor se csoportosuljanak.

tantermeket szünetekben a hetes szellőzteti, és az ablakokat, ameddig az időjárás engedi, a tanítási órák ideje alatt is nyitva tartjuk. A folyosókat folyamatosan szellőztetjük.

Diákjainkat arra kérjük, hogy az óraközi szüneteket az előírtaknak megfelelően az udvaron, a teraszon vagy a szellőztetett tantermükben töltsék.

Pedagógusaink számára lehetővé tesszük, hogy jó idő esetén, bizonyos órákat (pl. osztályfőnöki, ének-zene, stb.) az iskola udvarán tartsanak meg.

A tanév rendjét oly módon módosítjuk az előző évekhez viszonyítva, hogy több, hagyományos iskolai programot tavaszra helyezünk át, remélve, hogy abban az időszakban már biztonsággal megtarthatóak lesznek.

A programok egy részét osztálykeretben valósítjuk meg. A belföldi tanulmányi kirándulások megszervezését az aktuális járványügyi helyzettől tesszük függővé.

Külföldi tanulmányi kirándulást a járványügyi készenlét miatt a tanév első félévére nem tervezünk.

kapcsolattartás formái közül az írásban, vagy telefonon történő megkeresést kérjük az osztályfőnököktől, a pedagógusoktól és a szülőktől. A szülői értekezleteket, fogadóórákat is online szervezzük meg.

Az írásos tájékoztatókat e-mailen, a Mozanapló rendszerén belül, és az SZM blogon (szmblog.blog.hu) juttatjuk el minden szülőhöz. A szülőket az osztályfőnök az „osztálycsoportba” eljuttatott információk révén tájékoztatja.

ONLINE KONZULTÁCIÓ, HIBRID/ONLINE OKTATÁS

 1. Online konzultációk:

Amennyiben  az osztályból legalább 5 diák hiányzik, online konzultációt tartunk, magyarból, matematikából, történelemből, scienceből és az angol nyelvből hetente egy-egy online órát tartunk. Ezt osztályonként egy szaktanár tartja. Az időpontokat az órarendet figyelembe véve a szaktanár, tanító jelöli ki. Erről a mozanaplón keresztül ad tájékoztatást a tanár, a Szabó Magda Blogon az órarend és az elérhetőségek megtalálhatók.

Ezt a fajta felzárkóztatást további intézkedésig kizárólag a betegségből lábadozó, illetve karanténba került diákok vehetik igénybe. 

 1. A hibrid oktatásakkor kerül bevezetésre, ha egy adott osztálybana diákok legalább fele hiányzik. Felsőben az angol, magyar és matematika oktatást csoportbontások szerint oldjuk meg, úgy, hogy az egyik szaktanár az iskolában tartózkodó diákoknak tart személyes órát, a másik párhuzamosan ugyanezt teszi online, órarend szerint. Alsóban a tanítók osztják fel maguk között, hogy az adott napon melyikük tartja online illetve személyesen az órát.
  Egy teremben kiépítésre került egy hibrid oktatásra alkalmas helyiség. ezen eszközökkel lehetőség van arra, hogy az esetlegesen otthonról bekapcsolód gyermek minőségi módon vehessen részt, órarendszerinti időpontban az órán. Akár hozzá is szólhat, ha arra a tanár engedélyt ad, és amit mond, azt a többi tanuló is hallja. A rendszer kiválóan hasznosítja a már létező okostáblákat. A tanár szabadon jár-kel a teremben. A kamera, melynek képét otthonról látja a gyermek, kizárólag a táblára van irányítva, már gyermek nem látható rajta, maximum a tanár.
  Amennyiben a próbaüzem sikeres lesz, úgy van lehetőség több terem felszerelésére is. A mostani egy adományozás keretein belül valósult meg, a későbbiek önöltséges alapon valósulhatnak meg, a fenntartó alapítvány hozzájárulásával.
 2. Online oktatásraakkor kerülhet sor – osztályszinten vagy iskolai szinten – ha erről határozat formájában utasítást kapunk. Atavaszi időszakhoz hasonlóan órarend szerint tartjuk meg az órákat.
  Amennyiben csak egy-egy osztály tanul online, akkor csak a közismereti órákat tartjuk meg.

A 2. és 3. pontban foglaltakról külön tájékoztatást küldünk, melyben leírjuk a tanítás részletes menetét.

Egy esetleges újabb, tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése esetére, a tanév rendjének „B” változatával készülünk oly módon, hogy minden olyan esetben, amikor lehetséges, az elmaradt program helyett egy másik, online formában megvalósítható alternatívát kínálunk. A Tanév rendje mindkét változatát az Intézmény Munkaterve tartalmazza.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA

Az Intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

Az oktatásban és nevelésben, illetve az Intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes dolgozó vehet részt.

A szülőket arra kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az intézményt 24 órán belül értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Kérjük, hogy amennyiben egy háztartásban élő családtag Covid fertőzőtt, illetve annak gyanúja merül fel (kontakt személlyel való találkozás) ne jöjjön iskolába a diák 10 napig, vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával!

  Abban az esetben, ha az iskolánkba járó diák családja értesíti az intézményünket, illetve amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírus tesztje pozitív, akkor iskolánknak értesítenie kell a Nemzeti Népegészségügyi Központot, továbbá tájékoztatnia kell az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát.

 Az eljárásrend szerint csak az iskola vezetése, osztályfőnöke értesítheti, az adott osztály szüleit a megbetegedésről. A fertőzött személy személyiségi jogai miatt, az ő nevét, adatait nem lehet nyilvánossá tenni.  

Az iskolánkban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről kizárólag az Operatív Törzs dönthet, melyről tájékoztatást adnak.  

Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az iskolánkban csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetetAz iskola vezetésének nincs hatásköre arról dönteni, hogy egy érintett osztály karanténba kerüljön.

Az intézmény minden dolgozója haladéktalanul jelezni köteles az Intézmény vezetőjének, ha esetében koronavírus fertőzés, vagy annak gyanúja áll fenn.

A felnőttek fertőzőttsége esetén az iskolavezetés tájékoztattja az érintett osztályba járó diákok szüleit a megbetegedésről.

VISSZATÉRÉS AZ ISKOLÁBA

Az iskola csak orvosi igazolással (“egészséges, közösségbe mehet”/, egészséges, munkába állhat”), vagy karantén feloldó határozattal, (negatív teszttel) rendelkező gyermeket, felnőttet fogadhat újra.

Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet érdekében, az épület folyamatos tisztán tartását és a fertőtlenítését folyamatosan biztosítjuk.
A fertőzés elterjedésének megakadályozására, napközben a folyosót is többszőr (2-3x) fertőtlenítőszerrel mossák fel, és a porszívózást is naponta többszőr végzi a tisztasági szeményzet.
A mennyiben beigazolódott fertőzőtt személy járt az épületben teljes körű fertőtlenítést végeztetünk a Hungaro Chemicals Kft.-vel

Az Intézményben a tantermekbe klímaberendezés van beszerelve. A berendezések karbantartása szerződésben meghatározott rendszerességgel történik, fertőtlenítésüket a nyár végén elvégeztettük. A klímaberendezések használatát a szükséges minimumra korlátoztuk.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Intézmény ebédlőjében a takarítók fokozottan ügyelnek a tisztaságra és a rendszeres fertőtlenítésre, a környezet vírusmentességének megőrzésére.

Ebédelési lehetőséget 11.30 órától 14.30 óráig biztosítunk.

Az ebédlő előtt a sorban állás maszkban történik, és a megfelelő távolságtartásra is ügyelni kell.

Étkezés előtt kötelező a kézfertőtlenítés, az ebédlő bejáratában elhelyezett automata kézfertőtlenítő gél adagolónál. Az ebédlő területén kézmosási lehetőséget is biztosítunk vírusölő kézmosó folyadékkal.
Az ebédkiadó pultnál plexi védőval került kialakításra, az étel vírustól való védelme érdekében.

A diákoktól azt kérjük, hogy csak az ebéd elfogyasztásához szükséges időt töltsék az ebédlőasztalnál, maszkukat csak az étlezés idejére vehetik le.

Az étkezésekhez poharat, és vizet a járványügyi készenlét időszaka alatt nem biztosítunk. Közös használatú eszközöket (pl. kancsó) nem helyezünk el az asztalokon.

Az evőeszközöket az Intézmény egyik dolgozója minden délelőtt előkészíti: szalvétába csomagol 1-1 kést, kanalat és villát, amit az ebéddel együtt kap meg a tanuló, vagy a dolgozó.

A gyümölcsök alapos, folyóvizes lemosást követően kerülnek kiosztásra.

Az edények, evőeszközök, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását az Intézmény biztosítja.

Az ebédeltetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert, maszkot és kesztyűt biztosítunk.

A tanulóknak külsős cégtől rendelt étel átvételére nem biztosítunk lehetőséget.

ISKOLA- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat tartjuk irányadónak. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul ellátjuk.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, amely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

A szűrővizsgálatok helyszínén az Intézmény biztosítja a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodik a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen protokoll „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, amely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, az orvosi szoba és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

Máskor is, de most kiemelten fontos papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. A papírzsebkendőt csak egyszer használjuk, használat után rögtön dobjuk ki, ne tegyük el későbbi használatra.

A személyes tárgyait mindenki csak saját maga használja! Kerülendő a tankönyvek, taneszközök közös használata, kölcsönadása, ételek megosztása, közös edényből ivás. A keletkező hulladékot mindenki a lehető leghamarabb dobja ki a szemetesbe!

A mosdókat minden tanóra alatt fertőtlenítik, takarítják a dolgozók, osztályváltások között a tantermek, szaktermek felületeit is, beleértve a számítógépek billentyűzetét. Mindenki kötelessége a takarítók munkájának segítése, kéréseinek tiszteletben tartása, az iskolaépületet mindenki fokozottan tartsa tisztán, a saját maga által termelt hulladékot dobja a szemétgyűjtőkbe! 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie.
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége, vagy például immunszupprimált állapota miatt, és az erre vonatkozó orvosi igazolást bemutatja, igazolt hiányzásnak tekintjük. Javasoljuk, hogy súlyosan beteg családtag esetén egyéni munkarendet kérvényezzenek gyermekük részére, ezzel védve a veszélyeztetett korú/állapotú családtagot.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá a tanuló részére elrendelt hatósági karantén időszakát. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes. 

TEENDŐK ISKOLÁBAN ÉSZLELT MEGBETEGEDÉS ESETÉN

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetőek, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost vagy az üzemorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék fel telefonon a tanuló háziorvosát és az orvos utasításai szerint járjanak el. Az elkülönített tanuló felügyeletét ellátó személy számára a maszk kötelező.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, illetve a kezelőorvos jogosult erre vonatkozóan nyilatkozni.

Amennyiben fennáll a gyanú, az orvos kötelessége a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

Annak érdekében, hogy az Intézmény felkészült legyen a tantermen kívüli digitális munkarend esetleges ismételt bevezetésére, a nevelőtestület kidolgozza erre vonatkozó protokollját is, és felkészül a zökkenőmentes átállásra.

Az Intézmény minden pedagógus számára tud biztosítani a digitális oktatásra alkalmas eszközt.

2020 augusztus 24-én és 26-án a Nevelőtestület minden tagja részére belső továbbképzést tartottunk, melynek során a pedagógusok technikai és módszertani segítséget és ajánlásokat kaptak a digitális oktatás egységesebbé és hatékonyabbá tétele érdekében.

Célunk az, hogy az Intézmény minden pedagógusa technikailag és módszertanilag felkészült legyen az órarend szerinti, hatékony digitális oktatásra és számonkérésre.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatja az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát az Intézmény alapadatairól, amennyiben bebizonyosodik, hogy az Intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírus tesztje pozitív. Az adatok alapján az EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az Intézményben más munkarendet.

Az Intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.

Az Intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az Intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ, és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

Tekintettel arra, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában elsősorban digitális eszközök alkalmazásával történik, arra kérjük a szülőket, hogy biztosítsák gyermekük számára az erre megfelelő eszközt.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az Intézményt oktatási célból nem látogathatják. 

KOMMUNIKÁCIÓ

A járványügyi készültség idején kizárólag az Intézmény vezetője által közölt információk az irányadóak.

2020 11.20.                                                                                 

Bach Zsuzsanna

cropped-001-Sz-M-logo.jpg

Telefon: 061-326-6648