Középiskolára felkészítő program

Kedves Szülők, kedves Hatodikosok!   

Tudjuk, milyen nagy esemény az iskolaválasztás, mekkora izgalommal hozzák meg a döntést, amely az egész család életére hatással lesz ezen túl. Nagyon fontos, hogy gyermekének megtalálja a család a megfelelő iskolát. Ezzel a céllal nyújtjuk át programunkat, hogy megkönnyítsük azt a döntést, ami megalapozza gyermekük jövőjét.

Jól tudjuk, hogy nehéz a választás!

A jövő okos megtervezésénél elsősorban az érdeklődés számít, mert csak azt tudják a gyermekek eredményesen és magas szinten elsajátítani, aminek a megismerése Nekik is fontos.

Fontos a tanulmányi eredmény, mert a gyerekek eddigi és későbbi iskolai munkái meghatározzák a továbblépésüket. A választott középiskola sikeres elvégzése után szem előtt kell tartanunk, hogy a gyerekek tudnak-e továbbtanulni, nyílik–e több út előttük. Célunk továbbá a segítségnyújtás a megfelelő iskola választásához is.  A Mi iskolánk abban segít, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjanak felelni tanulóink.

Kiket várunk évfolyamainkra? 

Akik magas színvonalon, egyéni figyelem és személyre szabott, változatos módszereket alkalmazó oktatás segítségével kívánják elsajátítani a közismereti tantárgyakat, melyek közül kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk a matematikára, a magyar nyelv és irodalomra, valamint iskolánk profiljából adódóan, az angol nyelvre. Célunk, hogy az általános kompetenciákat mérő felvételi feladatlapokat nyolcadikosaink megfelelő eredménnyel oldják meg, tanulási stratégiáik pedig tegyék őket sikeressé középiskolai és későbbi tanulmányaik során.

Iskolánk oktatási módszerei  

Iskolánk olyan tanítási, tanulási stratégiákat kínál, melyek a felvételik, és a középiskolai munka során is hathatós segítséget jelenthetnek. E módszerek segítségével felkészítjük a tanulókat az egységes, kompetencia alapú felvételire. 

A kompetencia nem más, mint az alkalmazásképes tudás. A felvételi feladatlapok a tudás hasznosítását vizsgálják, mely olyan képességeket igényel, melyek a tanulás során alakulnak ki a tanulókban.  

Mit jelent ez?

KOMPETENCIA – latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.     

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”  (Coolahan) 

A kompetencia alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők.  

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik.

 „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését,  az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.”   (suliNova) 

Mi is az a kooperáció?

 • 1.      Iskolánk kooperatív módszerekkel kompetencia-alapú oktatást kínál. Csoportfoglalkozások keretein belül, az egyéni munkára és csoportos együttműködésre alapozva szereznek ismereteket tanulóink. Így kialakulnak, majd elmélyülnek bennük olyan készségek és képességek (szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika, szociális-életvitel), melyek sikeressé teszik őket a tanulásban és a munkában.
 • 2.      A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak, többet tanulnak, és több marad meg bennük, mint a kompetitív környezetben tanuló diákokban.
 • 3.      Jobban becsülik magukat, jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik, érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek, és szívesebben járnak iskolába.
 • 4.      A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás, a problémamegoldás, az elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek, szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével.
 • 5.      Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük, nézeteiket össze kell hasonlítaniuk, gondolkodásukat finomítaniuk kell, sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot.
 • 6.      Azok a diákok, akik a kooperatív tanulásban vesznek részt, olyan szociális viselkedési mintákat tanulnak meg, melyek segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben.  

Projektalapú oktatás

A tananyag-feldolgozás hazánkban újszerű módszere a projektalapú oktatás. Ennek lényege, hogy egy téma feldolgozását végzik el tanulóink több órán, napon keresztül kötetlen formában. Csoportosan, egy-egy szaktanár felügyelet mellett, de egyéni ütemben, önállóan dolgoznak. A téma feldolgozása után megszerzett ismereteikről egy-egy műsorban, plakáton, vetített képes előadásban, vagy egyéb produktumok segítségével adnak számot társaik és tanáraik előtt. 

A projektmódszer múltja és lényege: A projektmódszer megalkotója John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a 19. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait. Tehát a projektmódszer:

 • nem új – több mint 100 éves (hazánkban az 1990-es évektől jellemző),
 • túlfeszíti a hagyományos osztálytermi, tanórai lehetőségeket,
 • a tanulók tevékenységére, élettapasztalatára, tervező és kivitelező tevékenységére épít. 

Mi a feladat? 

Egy probléma körüljárása!

 • A téma megismerése történeti, néprajzi, természettudományi, technikai, művészeti (zenei, irodalmi stb.), informatikai, tudománytörténeti feldolgozással.
 • Aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító tudományos határok feloldódnak.
 • A tanuló a világot a tanulási folyamat közben globális szemszögből, tudásának egész spektrumát kihasználva szemléli.
 • A tehetség és sikeresség fogalma más definíciót nyer, az eltérő képességekkel rendelkező gyerekek a feladatokat saját kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelően oldják meg. 

Tanóráink

Programunkban kiemelt szerep jut a matematikának, a magyar nyelv és irodalomnak, és az angol nyelvnek. Ezek a közismereti tárgyak minden nap megjelennek órarendünkben, bizonyos órakeretben a felvételi tesztekre készítjük fel diákjainkat. Tanév végén ezekből a tárgyakból tanulóink kritériumvizsgákat is tesznek, mely segít, hogy a gyerekek hozzászokjanak a vizsgahelyzetekből adódó feszültségek leküzdéséhez, és képet kapjanak aktuális tudásukról.

Az angol nyelv minden nap szerepel az órarendben, délutánonként pedig angoltanáraink a diákok munkájába is besegítenek az önálló feladatok megoldásánál. Így a minél magasabb nyelvi szint garantált és ennek elérése iskolánknak határozott célja is. Diákjainkat felkészítjük az alapfokú “C” típusú állami nyelvvizsgára, melyet megelőz egy, az iskolában szervezett próbavizsga. Nyelvoktatásunkban a kooperáció, differenciálás és projektmunka mellett az olvasással történő nyelvtanulás Skandináv országokból átvett sikeres modellje továbbra is az órák részét képezi.

Szakóráinkon nagy figyelem hárul a tananyag elsajátításának módjára és minőségére. A szaktárgyak anyaga egy olyan eszköz, melyet arra használunk, hogy diákjaink olyan tanulási módszereket sajátítsanak el, melyek a sikeres középiskolai évekhez elengedhetetlenek.

Tanóráinkat felkészült tanárok irányítják, az osztályfőnök pedig a szülők számára mindig rendelkezésre áll, a reggeli órákban vagy délutánonként is felvilágosítást ad a tanulók haladásáról, így a család sem szorul ki az iskola életéből.

Komplex iskolai programjaink meghívott előadókkal, vagy számos iskolán kívüli helyszínen, múzeumokban, színházban, és erdei iskolai programok során zajlanak.

A szaktárgyi órák minden hétköznap reggel 8 óra 30 perctől kezdődnek és délután kettő óráig tartanak. A délutáni időszakban egészen 16.15-ig lehetőséget biztosítunk a kötelező tanórákon felüli órák látogatására. Egyéni feladatmegoldásokra, problémamegoldó, tesztfeladatokat gyakoroltató képzésekre is lehetőséget biztosítunk. Továbbá minden hetedikes belekezdhet egy újabb idegen nyelv elsajátításába, megszervezzük az ezzel kapcsolatos délutáni munkát.  

A megismerés a jövő záloga

Tudjuk mennyire fontosak a középiskolai diákévek: meghatározhatnak szakmai és magánéleti célokat, terveket, későbbi foglalkozásokat, az egész felnőttkori életet.

Ahhoz, hogy minden tanulónk igényesen és jól válassza meg középiskoláját, látogatásokat, kapcsolattartó programokat szervezünk számos gimnáziumba, továbbá ellátogatunk nyílt napjaikra a 8. évfolyam első félévében. A választást még jobban megkönnyítendő, középiskolák vezetőit is vendégül látjuk, hogy szülők és a diákok egyaránt megfelelő, hiteles, első kézből kapott információhoz juthassanak. A középiskola légkörét így már általános iskolásként megélhetik diákjaink. 

A döntés a Tiéd, de segíthetünk 

Amit a programismertetőnk lezárásaként mindenképp hangsúlyoznunk kell, hogy iskolánk minden ötletre nyitott, a szülőktől, diákoktól érkező kéréseket, javaslatokat is szeretnénk megvalósítani, hiszen célunk olyan szakmai légkörben dolgozni, ami diáknak, szülőnek és tanárnak is egyaránt a legjobb. 

A mi munkánk sikere: az Önök jó döntése és, hogy a gyermekekre boldog, felfedezésekkel, tudással teli középiskolai élet várjon. 

„ A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla. ”   Szent-Györgyi Albert  

Telefon: 061-326-6648